كهكشان عظمت
پدر امام (ع)
مادر امام (ع)
فرزندان
 
 تولد هادي امت
تولد امام هادي ع
سال تولد امام
نام مبارك
كنيه
القاب
 
 طليعه
طليعه
  

 شميم معنويت
فضائل امام هادي ع
انس با معبود
سخاوت وجود
حلم و بردباري
هيبت و شكوه
امام و مشكلات مردم
 
 نهضتها
گسترش نهضتهاي علويان
نهضت محمد بن قاسم
يحيي بن عمر بن حسين
حسن بن زيد بن محمد
حسين بن محمد بن حمزه
اسماعيل بن يوسف بن ابراهيم
 
 آفتاب هدايت
كليات
دوران امامت
موضع امامان شيعه
خلفاي هم عصر امام
مدينة النبي ماواي امام
از مدينه تا سامرا
سال تبعيد به سامرا
تبعيد امام
حضور در سامرا
آشوبها و فتنه ها در قلمرو اسلامي
 خورشيد علم و حكمت
امام هادي (ع) و علم امامت
امام هادي (ع) و علم كلام
رؤيت محال است
مناجات با معبود
نفي جسمانيت خداوند
وصف خداوند
حقيقت توحيد
خلق قرآن
جبر و تفويض
امام هادي (ع) و استفتائات متوكل
امام هادي (ع) و توطئه يحيي بن اكثم
حكمت اختلاف معجزات
 فرهنگ دعا و زيارت
امام هادي و فرهنگ دعا و زيارت
ايجاد پيوند ميان مردم و اهل بيت (ع)
تاكيد بر مقام ولايت اهل بيت (ع)
تاكيد بر مكتب اهل بيت (ع)
مبارزه با ظلم و ستم
 
 نسيم سعادت
هدايت هاي حكيمانه
 
 منحرفان از خط امامت
منحرفان از خط امامت
غلات
صوفيه
 
 خوشه چينان معرفت
تربيت افراد
ايوب بن نوح
حسن بن راشد مكني ابو علي
حسن بن علي ناصر
عبد العظيم حسني
عثمان بن سعيد
علي بن جعفر هماني
 نشانه هاي عظمت «الهامات غيبي»
واثق مرد و ابن زياد كشته شد
هرگز با وي همنشين نمي شوي
بازگرد جز خير چيزي نمي بيني
سجده بر شيشه
پدرم شهيد شد
جبه زن قمي را بازگردان
تو نه، فرزندت شيعه مي شود
سالهاي باقي مانده خلافت متوكل
پيش از نماز صبح به خاك مي رود
به اندازه دانه هاي خرما در خواب
مرگ متوكل چهار روز ديگر
مهدي موعود (عج) خواهد آمد
 ساير موضوعات
امامان و شيعيان ايران اشعار مقالات
موضع امام در برابر شيعيان غالي تصاوير منابع
 
طليعه
تولد هادي امت
كهكشان عظمت
آفتاب هدايت
نهضتها
شميم معنويت
نسيم سعادت
فرهنگ دعا و زيارت
خورشيد علم و حكمت
نشانه هاي عظمت
خوشه چينان معرفت
منحرفان از خط امامت
ساير موضوعات